Τι είναι η ομάδα «STAND BY YOU»;

 

 

 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ανάπτυξης παιδαγωγικών τρόπων και μεθόδων για την αντιμετώπιση των μαθητών με ιδιαίτερες κοινωνικές συμπεριφορές εντός και εκτός τάξης, των «δύσκολων» ή αποξενωμένων μαθητών, οι οποίοι συχνά δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της τάξης και ευρύτερα του σχολείου.

Η παραδοσιακή προσέγγιση, ως γνωστό, οδηγεί σε συστάσεις και αν αυτές δεν αποδώσουν τότε καταφεύγουμε σε «διοικητικού» τύπου μέτρα. Είναι όμως αυτό το ζητούμενο; Επιτελούμε άραγε κατ’ αυτό τον τρόπο παιδευτικό και παιδαγωγικό έργο;

Πριν από μερικά χρόνια μια μικρή ομάδα εκπαιδευτικών, μετά από έντονο προβληματισμό σχετικά με τα παραπάνω ερωτήματα, αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί πάνω στην αναζήτηση νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων. Στην προσπάθεια αυτή καταλυτικός υπήρξε ο ρόλος του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου και ειδικότερα του καθηγητή κυρίου Μπαγάκη Γεωργίου, ο οποίος πλαισίωσε και ενθάρρυνε την συγκεκριμένη ομάδα, θέτοντας τις βάσεις και τις αρχικές κατευθυντήριες γραμμές της δράσης της.

Το πρόγραμμα S.B.Y. δρα κυρίως στο πλαίσιο της πρόληψης. Αποτελεί δε μια από τις πιο επίκαιρες παιδαγωγικές διεξόδους. Στην ουσία αποτελεί ένα σύγχρονο τρόπο άρθρωσης παιδαγωγικού λόγου εντός του σχολείου (schoolbased) από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς με τη συνδρομή Ψυχολόγου και κριτικού φίλου (κος Μπαγάκης).

 

Πού στηρίζεται το πρόγραμμα:

§  Στην κοινή κενή ώρα εντός του ωρολογίου προγράμματος για τις εβδομαδιαίες συναντήσεις της ομάδας

§  Στη διάθεση για κατανόηση των σύνθετων προβλημάτων που δημιουργούν τη συγκεκριμένη συμπεριφορά του μαθητή

§  Στη στήριξη της Διεύθυνσης του σχολείου και των βαθμίδων

§  Στη διαθεσιμότητα

§  Στη μακροχρόνια συστηματική και συλλογική δουλειά

§  Στη συνδρομή και άλλων ειδικοτήτων (εδώ πρόκειται για τον ψυχολόγο και τον κριτικό φίλο)

§  Στο αγκάλιασμα της προσπάθειας από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας

§  Στην ανάδειξη τριών διαστάσεων : α) της Παιδαγωγικής διάστασης (άμεσο και συνειδητό πλησίασμα του μαθητή), β) της Ψυχολογικής διάστασης (προφύλαξη – ανάλυση) και γ) της Ακαδημαїκής διάστασης (μοντελοποίηση των τεχνικών που χρησιμοποιούνται)

 

Οι ομάδες s.b.y. συγκροτούνται, ανά βαθμίδα, από την εκάστοτε Διεύθυνση (Διευθυντής - Υποδιευθυντής), τους επόπτες, τη ψυχολόγο και ένα μέλος του Συλλόγου Διδασκόντων.