Ομάδα Αγωγής Υγείας - Γενικές Αρχές

 

 

 

 

Η αγωγή και η προαγωγή της Υγείας είναι ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό για την εποχή μας. Διεθνείς οργανισμοί, όπως είναι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, συμφωνούν ότι η προαγωγή της Υγείας και η ανάπτυξη προγραμμάτων Υγείας είναι η ενδεδειγμένη μέθοδος, ώστε η κοινωνία μας να δρα προληπτικά.

Η μετάδοση έγκυρων γνώσεων, η ενίσχυση της προσωπικότητας και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στη λήψη αποφάσεων είναι τα θέματα που συμβάλλουν πολύ στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Η ανάπτυξη προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στα σχολεία θεωρείται μία καινοτόμος δράση και περιορίζει φαινόμενα που απειλούν την σωματική και ψυχική υγεία των νεαρών ατόμων.

Ο όρος «Αγωγή Υγείας » ή «Εκπαίδευση Υγείας» αναφέρεται στη σχεδίαση μαθησιακής διαδικασίας που στοχεύει στη διαμόρφωση συμπεριφορών που προάγουν όλα τα συνθετικά στοιχεία της Υγείας, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Στα πλαίσια όλων αυτών, το Λεόντειο Λύκειο Πατησίων, πρωτοπόρο στην εισαγωγή και πραγματοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων, δημιούργησε μία ομάδα με την ονομασία «Ομάδα Αγωγής Υγείας». Η ομάδα αυτή συστάθηκε το Σεπτέμβριο του 2010 και αποτελείται από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, τις δύο ψυχολόγους και τη νοσηλεύτρια του σχολείου. Οι συναντήσεις της ομάδας πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα σε κοινή κενή ώρα μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Η συμμετοχή είναι εθελοντική και από τη στιγμή που θα διαμορφωθεί η σύνθεση της ομάδας, δεν αλλάζει για ένα σχολικό έτος.

Η ομάδα ως στόχους της έχει θέσει τους εξής:

•Ενίσχυση της προσωπικότητας των μαθητών.

•Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη λήψη ορθών αποφάσεων σε θέματα υγείας.

•Υιοθέτηση θετικού τρόπου ζωής και υγιεινών διατροφικών συνηθειών.